K.B.C.  ZANZIBAR vzw
 www.kbczanzibar.be
e-mail: kbczanzibar@gmail.com
                
HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
      KBC ZANZIBAR vzw
Kol. Begaultlaan 15 B 02.27
3012                         WILSELE
Ond.Nr. 0 859 658 342
KBC ZANZIBAR VZW
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( HR )
Inleiding
Dit HR wil een leidraad zijn om de dagelijkse gang van zaken in de club vlot te laten verlopen en de statuten verder uit te diepen. Dit HR kan tevens en te allen tijde door het dagelijkse bestuur worden aangepast of bijgewerkt volgens de noden van de club.
Leiding geven is niet gemakkelijk, doch het bestuur is er van overtuigd dat het echte clubleven maar in stand kan gehouden worden indien zowel het bestuur als de leden de clubreglementen strikt willen toepassen in een geest van verdraagzaamheid, respect en solidariteit.
Het clubbestuur verwacht van de leden dat zij de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT
kennen en navenant toepassen.
Organigram ( zie bijlage 1 )
I.  Raad van Bestuur  ( RvB ) Samenstelling en opdracht
   
Art 1. De RvB is samengesteld uit minstens 3 en hoogstens 10  leden die aangeduid werden bij de statutaire algemene vergadering (AV) en deel uitmaken van de actieve leden van de vzw.
Art 2. De taak van de RvB  bestaat uit :
- permanent toezicht op de correcte naleving van de statuten van de club en, in 
  voorkomend geval, de statuten laten aanpassen bij een statutaire vergadering
            - nazicht van de financiële boekhouding, die nadien ter goedkeuring aan de algemene        vergadering wordt voorgelegd
            - organisatie van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering zoals voorzien in de statuten
            - controle op de werking van het dagelijkse bestuur.
           - beheer van alle persoonsgebonden informatie
Art 3. De RvB vergadert éénmaal per maand, in principe de 2de  donderdag van de maand.
Art 4. De voorzitter zal de vergaderingen voorzitten en de vereniging vertegenwoordigen op plechtigheden en finales. Hij houdt toezicht op de dagelijkse werking van de bestuursleden en zal gepast optreden. Bij afwezigheid gaan zijn bevoegdheden over op de ondervoorzitter.
Art 5. De ondervoorzitter heeft een PR-functie ten overstaan van de andere clubs, de  biljartbond of de pers. Hij houdt toezicht op de organisatie van festiviteiten. Tevens steunt hij de sportbestuurder bij de organisatie van de NIDM.
Art 6. De secretaris staat in voor de administratieve taken van de vereniging. Inzonderheid stelt hij de verslagen op van de statutaire vergaderingen, evenals van de gewone leden-, en  bestuursvergaderingen. Hij vervult alle administratieve taken met betrekking tot de stemmingen op de algemene vergadering.
Hij is tevens het aanspreekpunt voor elke klacht i.v.m. persoonsgebonden informatie.
Art 7. De sportbestuurder is verantwoordelijk voor het gehele sportgebeuren. Hij organiseert de oproepingen van scheidsrechters, optekenaars of spelers. Hij geeft de uitslagen door aan de KBBB en controleert de gemiddelden en de eventuele promoties. Hij zorgt voor de inschrijvingen  der spelers ( individueel, interclub, tornooien, enz..).
Art 8. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de vereniging (inning van lidmaatschapsgelden, betaling van facturen, enz..) en geeft op de maandelijkse ledenvergadering overzicht van de kastoestand. Bij het afsluiten van het boekjaar maakt hij het bilan op ter voorlegging aan de algemene vergadering.
Art 9. De commissarissen krijgen een specifieke taak toegewezen naargelang de noden van de vereniging. Deze taak wordt bepaald door de RvB in gemeen overleg met betrokkenen. 
De club heeft maximum 4 ( vier) commissarissen:
twee (2) commissarissen, afgevaardigden van de effectieve leden
één (1) commissaris afgevaardigde van de toetredende (spelende) leden.
één (1) commissaris afgevaardigde van de ereleden
Voorafgaandelijk aan de statutaire vergaderingen zullen zij de andere leden raadplegen en stemmen volgens hun meerderheidsoordeel.
II.  Dagelijks Bestuur ( DB ) Samenstelling,  werking en opdrachten
Art 10. Het DB is samengesteld uit 4 ( vier) leden van de RvB, zijnde:
            - voorzitter
            - sportbestuurder
            - penningmeester
            - secretaris
            
In speciale gevallen kan het DB versterkt worden ( vb. speciale gebeurtenissen)
Tenzij anders bepaald, hebben deze bijkomende leden enkel een adviserende functie.
Art 11. Het DB organiseert jaarlijks zeven gewone ledenvergaderingen waarop de werking van de club, de stand van zaken op sportief en financieel vlak, festiviteiten enz …m.a.w.  de voorbije en toekomende clubactiviteiten worden toegelicht.
Art 12. Het DB brengt maandelijks verslag uit aan de RvB tijdens de maandelijkse vergadering van de RvB.
III.Lidmaatschap (categorieën ,lidmaatschapsgeld)
Art 13. KBC ZANZIBAR vzw is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond 
( KBBB ). Door aan te sluiten bij KBC ZANZIBAR vzw verbinden alle leden zich ertoe zowel de reglementen van de KBBB als de statuten en het huishoudelijke reglement van de club na te leven.
Art 14. De vereniging kent vijf (5 ) categorieën van leden: 
            1° Effectieve leden : dit zijn de leden die actief zijn in de VZW  ( de RvB en de                                                commissarissen ) 
            2° Toetredende leden:ook spelende leden genoemd, met alle rechten en plichten van                                           een clublid, doch zonder actief te zijn in de VZW.
            3° Ereleden :  onder bepaalde voorwaarden en jaarlijks bepaald door de RvB kunnen                                      leden erkend worden als erelid
            
Hulpleden : personen die niet biljarten, kunnen zich, zonder lidmaatschapsgeld te betalen, aansluiten bij de vereniging als “hulplid”. 
Zij “verdienen” hun aansluiting door hulp te verschaffen bij bijzondere gelegenheden zoals 
het restaurantweekend, kampioenschappen of andere festiviteiten.                        
Hulpleden kunnen aan dezelfde voorwaarden als de andere leden deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Art 15. Nieuwe leden worden met gewone meerderheid van stemmen op de RvB aanvaard.
Art 16. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks bepaald  door de RvB, dient betaald te worden vóór 15 juni voor het volgende seizoen en is voor alle leden gelijk. Hulpleden en jeugdspelers ( min 19 j ) betalen geen lidmaatschapsgeld. 
In dit lidmaatschapsgeld is de jaarlijkse bijdrage aan de KBBB begrepen. 
Een lid dat zijn lidmaatschapsgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
Aan spelende leden kan bovendien een bijkomend bedrag worden gevraagd voor organisatie van bepaalde activiteiten of aankoop van uitrusting . Dit bedrag wordt bepaald door de RvB.                                                
Art. 16 (bis) Lidmaatschapsovereenkomst
Betaling van het lidmaatschapsgeld betekent dat U zich akkoord verklaart en ondubbelzinnige toestemming verleent voor
-         De Privacyverklaring ( in bijlage)
-         De persoonsgebonden informatie geplaatst op onze website en jaarbrochure
-           ( Naam, Voornaam, Tel of GSM nummer , foto )
5 IV. Sportactiviteiten (inschrijving, kledij, houding, arbitrage, belet)
Art 17. Inschrijving voor de interclubwedstrijden (NIDM, Beker der Gewesten, Mixte, etc…) en voor de individuele criteriumwedstrijden gebeurt éénmaal per jaar tijdens de maand mei en geldt voor het volgende seizoen. Alle leden ontvangen voorafgaandelijk een formulier ( INSCHFORM )waarop de gewenste sportactiviteiten kunnen ingevuld worden. In de mate van het mogelijke zal de sportbestuurder, eventueel in samenspraak met betrokkenen, rekening houden met  hun desiderata. Leden die het inschrijvingsformulier niet of laattijdig insturen, worden verondersteld geen interesse te hebben voor deze activiteiten.
Art 18. Lidkaart
Als het lidmaatschapsgeld  werd betaald, ontvangen de leden een lidkaart. De achterzijde vermeldt hun naam en het seizoen ( vb 16-17 )waarop de lidkaart betrekking heeft. Op vertoon van deze lidkaart hebben de leden vrij en gratis toegang tot de biljarts. Mits afgifte van uw lidkaart aan de barman ontvangt u de sleutels van de kasten ( zie bijlage )
Art 19. NIET-leden
Niet-leden hebben eveneens toegang tot de biljarts. Zij betalen dan een bedrag per uur aan de barman. Zij kunnen echter ook een abonnement geldig voor het ganse seizoen nemen.
Zij genieten niet van de faciliteiten KBBB ( verzekering, enz..)
Beide bedragen worden jaarlijks door de RvB bepaald.
Art 20.Arbitrage
ALLE spelers die deelnemen aan een competitie ( BdG, NIDM, Indiv Criterium, enz…)
moeten de scoreborden kunnen bedienen.
Deze werken met het systeem HYPERSCORE. Handleidingen bevinden zich in de kast Nr 1.
Bovendien worden oefenstonden voorzien vóór aanvang van het seizoen.
Dagen en uren worden aangekondigd op onze website.
Alle spelers kunnen worden aangeduid als scheidsrechter of optekenaar, waarbij de stelregel geldt 
“Die veel speelt, wordt dikwijls aangeduid”. 
Een verwittigingkaart met de nodige gegevens zal door de sportbestuurder tijdig in het briefvak van betrokkenen gedeponeerd worden. Spelers die een e-mail adres hebben, worden langs deze weg verwittigd.
Spelers die zich systematisch onttrekken aan deze arbitrages, zullen uit de competities geweerd worden.
Art  21.. De aankondigingen van bekerwedstrijden zullen in de mate van het mogelijke op onze website geplaatst worden. Inschrijvingen gebeuren op  de aankondigingen aan  het clubbord of via e-mail aan de sportbestuurder.  Deze waarschuwt betrokkenen en bezorgt hun tijdig het programma.
Art 22. De sportkledij bestaat uit
-             Antracietgrijs hemd met sponsoropdruk
-              gilet met club- en sponsorbadge (*)
-             vlinderdas (bij finales of bijzondere gelegenheden)
-             donkere broek ( geen jeans )
-             zwarte schoenen
(*)Bij grote warmte en in gemeen overleg met de tegenstrever(s) mag het gilet achterwege gelaten worden op voorwaarde dat het clubembleem op de linkerborstzak aanwezig is.
Het gilet en één hemd worden door de club geleverd. Hiervoor dient een waarborg van € 25 betaald,  die bij teruggave van de kledij terugbetaald wordt. 
Een tweede of meer hemd(en) kunnen worden aangekocht aan de prijs van het ogenblik.
Art 23. Sportief gedrag
Voor , tijdens en na de wedstrijden zullen de clubleden zich te allen tijde sportief gedragen zowel als speler, toeschouwer, scheidsrechter of optekenaar. Morren, ongepaste opmerkingen, gooien met het krijt enz… zijn uit den boze.
Bij repetitief wangedrag kan de RvB een sanctie uitspreken. 
Art 24. Belet: Een speler die belet is op de voorziene datum dient als volgt te reageren:
-Individueel criterium: neem contact met je tegenstrever(s) ,  tracht een nieuwe datum af te spreken (steeds vroeger dan voorzien) en breng de sportbestuurder hiervan op de hoogte. 
Bij een thuiswedstrijd worden scheidsrechters, aantekenaars, gewestelijke- en /of districtsportbestuurders door hem  gewaarschuwd.
-Interclub /bekerwedstrijd: verwittig de sportbestuurder
-Wisselbeker/tornooi: verwittig de sportbestuurder die een vervanger zoekt.Indien de ploeg wint en verder gaat, heeft de vervanger het recht verder te spelen in de volgende rondes                                                                                     
-Scheidsrechter / optekenaar: zoek zelf een vervanger.
Art25. Website   www.kbczanzibar.be
Op deze site zijn alle uit- en thuiswedstrijden, arbitrages, enz … van de lopende en toekomende week te vinden, evenals een hele resem andere informatie over de club en het nationaal bestuur ( KBBB).
Ingevolge de vernieuwde Wet op de Privacy ( GDPR ) wordt de ledeninformatie beperkt tot
-             foto
-             Familienaam en voornaam
-             Tf- of GSM-nummer
Uw inschrijving als lid en betaling van het lidgeld houdt in dat U hiermee instemt.
V.  Administratie ( wedstrijduitslagen, financiën )
Art 26. Het lokaal beschikt over een internetverbinding. Bij thuiswedstrijden worden de spelers verzocht hun uitslagen, zowel individueel als per ploeg, door te mailen naar de betreffende gewest- of districtsportbestuurder, onmiddellijk na afloop van de wedstrijden.
Bij gebruik van de HYPERSCORE gebeurt dat automatisch. 
De dubbels worden in de brievenbus van de sportbestuurder gedeponeerd.
Art 27. Bij uitwedstrijden wordt alleen een afschrift of dubbel van het uitslagenblad in de brievenbus van de sportbestuurder gedeponeerd.
Art 28. Gebruik van de biljarts is gratis voor alle officiële thuiswedstrijden. In alle andere gevallen dienen de spelers af te rekenen met de uitbater ( clubabonnement, betaling per uur of jaarabonnement).
Art 29.  Inschrijvingskosten voor tornooien of wisselbekers worden niet  terugbetaald.
VI.  Boekhouding
Art 30. Er bestaat één kas waarvoor de boekhouding wordt gehouden in  overeenstemming met de wet van 2 mei 2002 mbt de VZW's,  met dien verstande dat 
" UITGAVEN" en " ONTVANGSTEN" op eenzelfde blad worden bijgehouden. In deze kas wordt onderscheid gemaakt tussen “ clubgelden” en “ sponsorgelden”
Clubgelden of Clubkas
Inkomsten:      lidmaatschapsgelden van de leden, inkomsten en  bijdragen voor festiviteiten,  tussenkomsten,  enz.
Uitgaven:        bijdrage KBBB, deelname inter-clubs en/of bekerwedstrijden, biljartlakens en
- ballen,  sportkledij, consumpties bij vergaderingen, aankoop materialen, receptie bij gewest- of nationale finale, enz.
Sponsorgelden of Sponsorkas
Inkomsten:      vrijwillige stortingen van sponsors
Uitgaven:        onkostenvergoeding van sommige spelers bij beslissing van de RvB
Art 31. De VZW beschikt over één bankrekeningen bij BNP PARIBAS FORTIS, zijnde 
            De  zichtrekening         BIC GEBABEBB / IBAN BE60  0014 0122 0570  
             en één rekening          RES 32 – 13 - 7008542
Art 32.  Het boekjaar vangt aan op 01 september en eindigt op 31 augustus van het jaar daarop.
Jaarlijks, na afsluiting van het boekjaar, wordt de boekhouding gecontroleerd door 
2 commissarissen, aangeduid door de RvB. 
Hun bevindingen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Een summier verslag wordt overgemaakt aan de Rechtbank van Koophandel.
Art 33. Ieder lid van de club kan te allen tijde inzage krijgen in de boekhouding  Daar de boekhouding niet in het sportlokaal bewaard wordt, maakt hij/zij  hiervoor een afspraak met de penningmeester.
VII Sponsoring
Art 34. 
Individuele sponsoring kan enkel in uitzonderlijke gevallen, na voorlegging aan en goedkeuring door de RvB. ( bv geen belangenvermenging met bestaande sponsors)
Teamsponsoring: iedere speler mag een mogelijke teamsponsor aanbrengen. Extra teamsponsoring mag in geen geval de belangen van bestaande sponsors schaden.
Het al of niet aanvaarden van de sponsoring, net als de vorm ervan, blijft een beslissing  van de RvB. 
Voor elke teamsponsoring komt een minimumvergoeding ten gunste van de club: 
voor een NIDM-team € 250  
voor andere teams € 125.
Alle daarboven bedongen bedragen en voordelen komen ten goede aan het team.
VIII GDPR
Art 35.
GDPR = General Data Protection Regulation
AVG   = Algemene Verordening Gegevensbescherming
De verwerking van persoonsgegevens wordt U uitgelegd in 3 bijlagen, zijnde
Bijl 1 aan GDPR : Algemene gegevens van de club
Bijl 2 aan GDPR : Register van de gegevensverwerking
Bijl 3 aan GDPR : Privacyverklaring
IX Allerlei  
Art 36. Festiviteiten
De club organiseert volgende festiviteiten:
Opening van het seizoen bij de eerste thuiswedstrijd in NIDM  Afd.1 wordt een receptie gegeven. ( De burgemeester van Leuven en/of de schepen van sport is hierop uitgenodigd )
Nieuwjaarsreceptie tijdens eerste of  tweede zaterdag van januari.
Afsluiting  seizoen datum afhankelijk van inter-clubs en clubkampioenschap
Bovendien wordt  elke  gewest- of nationale finale afgesloten met een kleine receptie. 
Art 37.Onderhoud en inhoud der kasten
Dagelijks moeten de biljarts door de leden worden gestofzuigd ( in principe na het spel)
Bij NIDM of Beker der Gewesten duidt de ploegkapitein iemand aan om vooraf te stofzuigen.
BIJLAGEN
Organigram
GDPR Bijl 1: Algemene gegevens van de club
GDPR Bijl 2: Register van de gegevensverwerking
GDPR Bijl 3: Privacyverklaring
Bijlage  aan  het HUISHOUDELIJKE REGLEMENT
Organigram   KBC   ZANZIBAR LEUVEN  vzw
           
EFFECTIEVE LEDEN ERELEDEN TOETREDENDE LEDEN
( ALGEMENE VERGADERING )      
( AV )        
     
     
RAAD van BESTUUR(RvB)    
(Verkozen door AV)    
     
Voorzitter    
Ondervoorzitter    
Secretaris    
Penningmeester    
Sportbestuurder    
1°Commissaris ( effectieve leden)    
2°Commissaris ( effectieve leden)    
3°Commissaris ( ereleden )      
4°Commissaris( toetredende leden)          
 
     
DAGELIJKS BESTUUR ( DB )
( Verkozen door RvB)
   
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Sportbestuurder
     
GDPR Bijl 1
1.Gegevens van de sportclub
Naam              Koninklijke BiljartClub ZANZIBAR
Adres              Kolonel Begaultlaan 15 / B 02.27 te 3012  WILSELE
Rechtsvorm    Vereniging Zonder Winstoogmerk
Website           www.kbczanzibar.be
E-mail             kbczanzibar@gmail.com 
Federatie         Koninklijke Belgische BiljartBond
Contactpersoon: secretaris
            Naam              OVERLOOP Leen
            Tf                    0484 / 79 97 21
            E-mail             overloop.leen@telenet.be
Verantwoordelijke/aanspreekpunt voor het naleven van de privacywetgeving: secretaris
2. Context sportclub
Georganiseerde activiteiten
            Biljart individueel en in ploegverband
            Nieuwjaarsreceptie
            Seizoensafsluiting
Aantal leden: ± 50
Aantal contactpersonen: 4 ( bestuursraad )
3. Persoonsgegevens
De club houdt volgende persoonsgegevens bij
-             Identificatie: naam, adres, tf-nr , e-mailadres
-             Persoonlijk: geboortedatum
-             Beeldmateriaal: individuele en sfeerfotos 
De club houdt GEEN gevoelige persoonsgegevens bij.
4.Betrokkenen
De club houdt persoonsgegevens bij van
            Bestuurders
            Leden
            Sponsors
            Medewerkers federatie
De persoonsgegevens worden verwerkt door de sportdirecteur op laptop
5.Verwerkingsactiviteiten in de club
-             Ledenadministratie
-             Organisatie van competitie
-             Organisatie van evenementen
-             Sponsors
Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de federatie ( KBBB )
GDPR  Bijl II
verwerkingsactiviteit Ledenadministratie
Verwerkingsdoeleinden Betrokkenen Type gegevens Ontvangers Bewarings -termijn Rechtsgrond Beveiligings- maatregelen
Waarom worden de gegevens verwerkt Van wie zijn de gegevens Welk type gegevens zijn het Aan wie zullen de gegevens worden verstrekt Hoelang worden de gegevens bewaard wettelijke grondslag voor de verwerking  
Administratie van deelnemers aan organisaties Bestuurders Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, Tel.Nr, e-mailadres, geboortedatum, digitale foto's KBBB-Bt 10 j Wettelijke verplichting Firewall
Deelnemers Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, Tel.Nr, e-mailadres, geboortedatum, digitale foto's KBBB-Bt 10 j Wettelijke verplichting Firewall
Communicatie met de deelnemers aan organisaties idem als administratie
communicatie met leden Leden Persoonlijke identificatiegegevens:           naam,Tel.Nr op onze website www.kbczanzibar.be 10 j Gerechtvaardigd belang Mat. Enkel op eigen site en enkel de secretaris kan aan het bestand
GDPR Bijl III
PRIVACYVERKLARING
1.Algemeen
KBC Zanzibar hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KBC Zanzibar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  ( ook gekend als GDPR, Verordening 
 EU 2016/679 )
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval
* je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt ( zie &2)
* deze verwerking beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor dit doel
* vragen om je uitdrukkelijke toestemming ( zie Art 16 bis & Art 25 )
* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je                 persoonsgegeven gewaarborgd is
* uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan de federatie KBBB
Indien U vragen heeft over deze privacyverklaring, contacteer de secretaris KBC Zanzibar.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten 
en  personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.
2.Verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevensverwerking worden door KBC Zanzibar verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:
Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst )
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen ( gerechtvaardigd belang )
Het organiseren van sportieve voorbereidingen, competitie en tornooien 
Clubadministratie ( gerechtvaardigd belang  )
Sportieve administratie ( gerechtvaardigd belang )
Organisatie van recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst )
Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen ( BBQ, nieuwjaar )(uitvoering overeenkomst ) 
Promotie, PR en communicatie waaronder  
Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang )
Het beheren van social media  d.m.v. gerichte foto’s (toestemming )
Het beheren van de clubwebsite (www.kbczanzibar.be ) (gerechtvaardigd belang )
3. Welke gegevens verwerken we
Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor deze doelstellingen:
Identificatiegegevens : naam, voornaam
Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum
Sportieve gegevens: biljartklasse, uitslagen
Beeldmateriaal: foto’s, vbideo’s, opnames.
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via inschrijvingsformulier ( forad2 )
Wij verzamelen geen persoonsgegeven via derde, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten clubs of federatie ( KBBB )
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
4.Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers.
5. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met volgende externe partijen:
De sportfederatie KBBB en clubs die behoren tot deze federatie
Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren ( deelnemerslijst )
Met deze partijen ( derden-ontvangers ) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en er voor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is ( Vb in het kader van politioneel of gerechtelijk onderzoek )
Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.
6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt:
Identificatie- en contactgegevens 
7.Bewaartermijn
KBC Zanzibar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze verstrekt zijn, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen ( vb boekhouding ).
KBC Zanzibar verbindt er zich toe de gegevens tot max 5jaar na laatste gebruik ( of beëindiging van de samenwerking ) bij te houden.
8.Beveiliging
Enkel de bestuursleden van KBC Zanzibar kunnen kennis nemen van je gegevens. Zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens vóór zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
9. Rechten
Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op het gegevenswisseling ( verwijdering ) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn
Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
Via ons secretariaat kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld voor een motivatie voor je vraag.
10.Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking  van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT  ( GBA )
Drukpersstraat  35
1000 BRUSSEL
commission@pricacycommission.be 
11.Wijzigingen
KBC Zanzibar kan deze privacyverklaring steeds aanpassen.
De laatste wijziging gebeurde: 16 juli 2018